Primăria

Regulamentul intern al Primăriei

I.                  Dispoziţii generale.

I.1. Regulamentul intern (în continuare regulament) este un act juridic local care reglementează raporturile de muncă ale tuturor salariaţilor Primăriei, contribuie la creşterea productivităţii muncii şi la întărirea disciplinei muncii.

Prezentul regulament întruneşte o serie de prescripţii menite să reglementeze activitatea în interiorul primăriei Ratuş şi să stabilească rigorile de disciplină care derivă din sarcinile pe care urmează să le îndeplinească toate categoriile de angajaţi.

Toţi angajaţii se vor ghida de principiul că nimeni nu va afecta, cu sau fără voie, imaginea Primăriei şi ordinea din organizaţie, nici măcar atunci când urmăreşte acţiuni de îmbunătăţire a acestora şi-şi perfecţionează pregătirea profesională.

Îndeplinirea cerinţelor Regulamentului sunt obligatorii pentru toţi salariaţii.

Prezentul regulament se afişează în Primăria Ratuş.

I.2. Primăria se călăuzeşte în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Decretele Preşedintelui Republicii Moldova, de alte acte legislative şi normative ale Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova şi de Regulamentul de ordine interioară.

II.               Respectarea principiului nediscriminării şi eliminarea oricărei forme de lezare a demnităţii în muncă.

Activitatea primăriei se bazează pe o colaborare strânsă între angajaţi, pe bunăvoinţa cu care angajaţii se conformează acestui regulament, pe principiile eticii funcţionarului şi egalarea tuturor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminării, devotamentul faţă de stat şi faţă de poporul Republicii Moldova, respectarea strictă a legilor şi altor acte juridice conform legii, respectarea disciplinei de stat, răspunderea personală a funcţionarilor pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu; respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, ale autorităţilor administraţiei publice locale; profesionismul, competenţa şi spiritul de iniţiativă; obligativitatea hotărârilor organelor ierarhic superioare;

Termenul subordonare folosit în acest regulament presupune, de rând cu sensul lui direct, colaborare între superior şi subordonat. În cazuri de litigii între superior şi subordonat alături de raportul de subordonare drept argument ponderabil trebuie să servească autoritatea profesională a superiorului.

III.           Protecţia şi igiena muncii în cadrul primăriei.

3.1.    Angajatorul răspunde de asigurarea protecţiei muncii în unităţi conform art. 225 al Codului muncii nr. 154-XV din 28-03-2003 şi Legii cu privire la protecţia muncii nr. 625 din 02-07-1991 şi altor acte normative din domeniu.

3.2.    Salariatul este obligat să respecte cu stricteţe normele şi regulile de igienă şi protecţie a muncii prevăzute de art. 226 al Codului muncii, să prezinte la încadrarea în muncă examenul medical.

IV.            Drepturile, obligaţiile şi răspunderea angajatorului şi ale salariaţilor.

4. Angajarea şi concedierea din funcţie.

4.1.1. Angajarea în Primărie se face în modul stabilit de legislaţie. La angajarea în funcţie administraţia este în drept să ceară de la noul angajat următoarele documente:

 • Carnetul de muncă;
 • Copia diplomei;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Curriculum vitae;
 • Adeverinţa medicală;
 • Livretul militar (după caz).

4.1.2. Încheierea contractului individual de muncă se efectuează în baza dispoziţiei primarului care se aduce la cunoştinţa angajatului prin semnătură.

În dispoziţie se indică data angajării, funcţia şi categoria de salarizare conform statelor de personal, termenul de probă.

4.1.3. Specialiştii din cadrul primăriei, sunt funcţionari publici, cu excepţia personalului de deservire.

Dacă persoana care se încadrează în serviciu nu dispune de gradul de calificare necesar deţinerii funcţiei de rangul respectiv după 6 luni, Comisia de atestare examinează corespunderea acestei persoane funcţiei deţinute şi decide asupra conferirii gradului de calificare, însă nu mai înalt de gradul inferior de calificare al rangului respectiv.

4.1.4. La angajarea în funcţie administraţia publică locală îl face cunoscut pe noul angajat cu:

 • Regulamentul de ordine interioară;
 • Fişa postului;
 • Munca care i se încredinţează, condiţiile de muncă;
 • Retribuirea muncii.

Regulamentul de ordine interioară şi fişa postului se aduce la cunoştinţă salariaţilor sub semnătură de către angajator şi produc efecte juridice pentru salariaţi de la data familiarizării lor cu acestea. Salariaţilor li se efectuează instructajul introductiv general de protecţie a muncii.

4.1.5. Pentru toţi salariaţii care au lucrat mai mult de 5 (cinci) zile se întocmesc carnete de muncă, iar pentru cei care dispun de carnete de muncă se efectuează înscrierile necesare.

4.1.6. Transferul la o altă muncă în cadrul Primăriei se face în conformitate cu legislaţia şi consimţământul salariatului.

4.1.7. Desfacerea contractului individual de muncă se efectuează conform legislaţiei. Salariaţii primăriei au dreptul să desfacă contractul individual de muncă, urmând să anunţe în scris administraţia cu două săptămâni înainte. În cazul când cererea salariatului de a fi concediat din iniţiativă proprie este condiţionată de imposibilitatea de a continua munca (înmatricularea într-o instituţie de învăţământ, pensionarea şi alte cazuri) administraţia desface contractul individual de muncă în termenul cerut de salariat.

Desfacerea contractului individual de muncă se efectuează în baza dispoziţiei primarului.

Carnet de muncă se eliberează salariatului în ziua concedierii.

Ziua concedierii se consideră zi lucrătoare.

4.2. Obligaţiile salariatului

Salariatul este obligat:

4.2.1. Să lucreze cinstit şi stăruitor, să respecte disciplina muncii,să îndeplinească la timp şi calitativ obligaţiile de serviciu, ordinele  şi dispoziţiile administraţiei, utilizând în acest scop integral programul de lucru.

4.2.2. Să se călăuzească în exercitarea atribuţiilor de legislaţia în vigoare, să fie obiectiv şi imparţial, să nu dea dovadă de tergiversări şi birocratism.

4.2.3. Să-şi perfecţioneze în permanenţă pregătirea profesională.

4.2.4. Să păstreze informaţiile care reprezintă secrete de stat.

4.2.5. Să manifeste atitudine gospodărească şi economicoasă faţă de bunurile şi mijloacele aflate în gestiunea Primăriei.

4.2.6. Să respecte cu stricteţe normele şi regulile de protecţie, igienă şi securitate a muncii.

4.3. Obligaţiile administraţiei.

Administraţia este obligată:

4.3.1. Să organizeze corect şi eficient munca salariaţilor, încât fiecare să lucreze după specialitate şi calificare, la timp să i se aducă la cunoştinţă sarcinile stabilite şi obligaţiile funcţionale.

4.3.2. Să asigure corectitudinea calculării şi efectuării în termenii stabiliţi a remunerării muncii.

4.3.3. Să respecte întocmai cadrul juridic privind munca salariaţilor.

4.3.4. Să supravegheze şi să controleze respectarea de către salariaţi a obligaţiilor puse în sarcina lor.

4.3.5. Să contribuie la crearea în rândul colectivului de muncă a unei atmosfere de creaţie prin neadmiterea discriminării pe motive religioase, naţionalitate, avere, sex, să sprijine iniţiativa salariaţilor.

4.3.6. Să asigure pentru toţi salariaţii condiţii de muncă sănătoase şi inofensive.

4.4. Atribuţiile

4.4.1. Atribuţiile de bază ale primarului

Pornind de la competenţa unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, primarul îndeplineşte  în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

1)    în domeniul asigurării ordinii de drept:

a)     asigură executarea deciziilor consiliului local;

b)    asigură, în limitele competenţei, respectarea Constituţiei, legilor şi altor acte normative;

c)     constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat şi ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept;

d)    asigură ordinea publică prin intermediul colaboratorilor poliţiei, gărzilor populare, al serviciului de pompieri şi salvatori şi al organelor de protecţie civilă, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine la solicitările primarului, în condiţiile legii;

e)     iniţiază referendum local, alte măsuri de consultare  a populaţiei în problemele locale de interes deosebit; ia măsuri pentru organizarea alegerilor şi a referedumurilor;

f)      ia măsuri, prevăzute de lege, privind desfăşurarea întrunirilor publice; supraveghează târgurile, pieţele, oboarele, parcurile, locurile de agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;

g)     ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, a reprezentaţilor şi a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri;

h)     înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum şi remite informaţia de rigoare autorităţilor abilitate;

i)

j)       contribuie la funcţionarea serviciului de stare civilă;

k)      reprezintă în raporturi juridice satul  (comuna), oraşul (municipiul) în calitate de persoană juridică;

2)    în domeniul economic şi financiar-bugetar:

a)     prezintă consiliului local, anual ori de câte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a satului (comunei), oraşului (municipiului);

b)    coordonează elaborarea, de către primărie, a proiectului de buget local şi a contului din  încheiere a exerciţiului bugetar şi le propune spre aprobare consiliului local;

c)     exercită funcţia de ordonator principal de credite al satului (comunei),oraşului (municipiului);

d)    verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea sau cheltuiala mijloacelor de la bugetul  local şi informează consiliul local despre situaţia existentă;

e)     organizează prestări servicii  de gospodărie comunală, de transport local, de evacuare a deşeurilor,  servicii pentru reţelele edilitare şi altele asemenea, asigură buna funcţionare acestora;

f)      efectuează inventarierea bunurilor din domeniul public şi cel  privat al satului (comunei),oraşului (municipiului) şi le administrează, în limitele competenţei;

g)     coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice de sub autoritatea consiliului local;

h)     eliberează autorizaţii prevăzute de lege;

3)    în domeniul politicii de cadre:

a)     propune organigrama şi statele, schema de salarizare a personalului

primăriei şi le  supune aprobării consiliului local, elaborează şi aprobă statutul personalului primăriei;

b)    numeşte şi eliberează din funcţie personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestuia, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;

c)     stabileşte atribuţiile viceprimarului şi ale personalului primăriei;

4)    în domeniul învăţământului, protecţiei sociale şi al ocrotirii sănătăţii:

a)      contribuie la asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a instituţiilor de învăţământ,de cultură, de ocrotire a sănătăţii care deservesc localitatea;

b)     exercită, în numele consiliului local, funcţiile de tutelă şi curatelă, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor;

c)      organizează şi supraveghează măsurile de protecţie socială şi de ajutor social;

d)     coordonează activitatea de asistenţă socială asupra copiilor, persoanelor în etate, invalizilor, familii cu mulţi copii, asupra altor categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul satului (comunei),oraşului (municipiului);

e)      asigură realizarea programelor naţionale şi locale privind utilizarea forţei de muncă, crearea a noi locuri de muncă, organizarea lucrărilor publice remunerate;

5)    în domeniul ecologiei şi amenajării teritoriului:

a)       asigură elaborarea  planului general  de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii;

b)      asigură realizarea lucrărilor publice  conform documentaţiei de proiectare;

c)       întreprinde măsuri, în condiţiile legii, menite să asigure protecţia mediului;

6)    în domeniul apărării şi situaţilor excepţionale:

a)         ia măsuri, în comun cu centrul militar, pentru încorporare în serviciul militar în termen şi concentrare, propune consiliului local pentru aprobare cuantumul mijloacelor financiare necesare organizării în localitate a activităţilor de pregătire pentru mobilizare şi de mobilizare;

b)        ca preşedinte al Comisiei pentru situaţii excepţionale, ia măsuri, în comun cu organele centrale de specialitate şi cu serviciile publice ale acestora din teritoriu, în vederea prevenirii ţi diminuării consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor şi în acest scop, mobilizează, după caz, populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din localitate, aceştia fiind obligaţi să execute;

7)    în  alte domenii:

a)     sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, precum şi extinderea cooperaţiei şi a legăturilor directe cu acestea;

b)    recomandă consiliului local să confere persoanelor fizice cu merite deosebite, cetăţeni ai Republicii Moldova şi străini, titlul de cetăţean de onoare al satului (comunei),oraşului (municipiului).

Primarul poate exercita şi alte atribuţii, în condiţiile legii.

4.4.2. Atribuţiile secretarului:

(1)   Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază:

a)        asigură înştiinţarea  convocării consiliului local;

b)       participă la şedinţele consiliului local;

c)       avizează proiectele de decizii ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnează deciziile;

d)       asigură buna funcţionare a aparatului primăriei;

e)        asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

f)         pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;

g)       dacă legea nu prevede altfel, comunică şi înaintează, în termen de 5 zile, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;

h)       asigură  aducerea la cunoştinţa publică  a deciziilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului cu caracter normativ;

i)          primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;

j)          eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi de pe actele de stare civilă;

k)       organizează, coordonează şi poartă răspundere pentru activitatea organelor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective;

l)          înregistrează şi ţine evidenţa gospodăriilor (de fermier) şi a asociaţilor acestora conform registrului aprobat de Guvern;

m)     păstrează şi aplică, după caz, sigiliu;

n)       acordă ajutor consilierilor şi comisiei consiliului local;

 • o)       administrează sediul primăriei şi bunurile ei;

p)       îndeplineşte acte notariale conform Legii cu privire la notariat;

q)       înregistrează contractele de locaţiune sau, după caz, contractele de arendă a bunurilor imobile pe un termen mai mic de  3 ani.

(2)    Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local sau de către primar.

4.4.3. Atribuţiile contabilului-şef:

 1. Pregăteşte şi prezintă  spre aprobare bugetul satului;
 2. Organizează îndeplinirea strictă a bugetului;
 3. Pregăteşte şi prezintă darea de seamă anuală despre îndeplinirea bugetului, în faţa consiliului;
 4. Prezintă dări de seamă lunare, trimestriale şi anuale despre îndeplinirea bugetului satului, devizul de cheltuieli despre numărul şi fondul salariilor lucrătorilor primăriei şi organizaţiilor din subordine;
 5. Duce catalogul principal, cărţile de venituri şi cheltuieli ale bugetului;
 6. Duce evidenţa actelor de revizii şi controale ale activităţii financiar-bancare, a actelor, listelor de inventariere a materialelor de preţ;
 7. Conduce organizarea lucrului în cadrul contabilităţii, controlul îndeplinirii funcţiilor personalului contabilităţii;
 8. Efectuează transferurile bancare;
 9. Organizează controlul în şcoli şi grădiniţe a frecvenţei, organizării hranei copiilor şi elevilor;

10. Efectuează controlul cheltuielilor electrice de apă, încălzire, energie, convorbiri telefonice;

11. Efectuează controlul asupra cheltuielilor reale şi de casă pe fiecare obiect din subordine;

12. Efectuează analiza tuturor cheltuielilor, caută soluţii pentru reducerea lor.

4.4.4. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii financiare:

1. Ţine  evidenţa cadastrul funciar al comunei, identifică terenurile şi posesorii, asigură evidenţa funciară şi controlul de stat asupra folosirii raţionale şi protecţiei terenurilor.

2. Înregistrează şi ţine evidenţa gospodăriilor ( de fermier) şi a asociaţiilor acestora conform registrului aprobat de Guvern.

3. Înregistrează şi ţine evidenţa contractelor de arendă a deţinătorilor de terenuri;

4. Acordă ajutor şi efectuează controlul respectării Codului Funciar de către toţi deţinătorii de terenuri;

5. Organizează şi  identifică terenurile din teritoriu folosite neraţional,  terenurile afectate de eroziune, salinizarea nisipurile, cele cu exces de umiditate, fîşiile forestiere, drumurile de exploatare iniţiale, cele din incintele organizaţiilor şi alte terenuri asemănătoare;

6. Urmăreşte ca amplasarea obiectelor industriale, agrotehnice şi social-culturale să se construiască de regulă,  pe  terenuri situate în intravilanul localităţii.

7. Argumentează schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole, indiferent de forma de proprietate sau organizare a muncii a proprietarilor;

8. Examinează şi propune primăriei spre aprobare proiecte de organizare a teritoriului;

9. Examinează Litigiile funciare apărute şi propune măsuri organelor corespunzătoare pentru soluţionare;

4.4.5. Specialistul în percepere fiscală:

Obligaţiile specialistului în percepere fiscală  sunt reglementate în regulamentul privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei , aprobat prin decizia Consiliului local din 03.10.03.

Serviciul, în corespundere cu domeniul de activitate, este obligat:

a)     să acţioneze în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul Fiscal şi cu alte acte normative;

b)    să trateze  cu respect şi corect contribuabilul, reprezentantul lui, alţi  participanţi la rapoartele fiscale;

c)     să popularizeze legislaţia fiscală;

d)    să informeze contribuabilul, în cazurile prevăzute de legislaţia fiscală sau la solicitarea acestuia, despre drepturile şi obligaţiile lui;

e)     să informeze contribuabilul, la cerere, despre impozitele şi taxele în vigoare,  despre modul şi termenele lor de achitare şi despre actele normative respective;

f)      să primească şi să înregistreze cereri, comunicări şi alte informaţii despre încălcările fiscale şi să verifice, după caz;

g)     să examineze petiţiile, cererile şi reclamaţiile în modul stabilit de legislaţie;

h)     să efectueze controale fiscale şi să întocmească actele de rigoare;

i)       să verifice, în timpul controalelor fiscale, documentele de evidenţă şi dările de seamă ale contribuabililor;

j)       să nu divulge informaţiile care constituie secret fiscal. Persoanele cu funcţii de răspundere ale serviciului sînt obligate şi în drept să prezinte informaţiile de care  dispun referitor la un contribuabil concret, inclusiv după eliberarea lor din funcţie, numai:

–         funcţionarilor fiscali şi personalului organelor de stat abilitate cu dreptul de control asupra respectării legislaţiei fiscale, în scopul îndeplinirii de către ei a obligaţiunilor de serviciu;

–         colaboratorilor organelor de drept, în scopul urmăririi legale a persoanelor care au comis încălcări fiscale;

–         instanţelor judecătoreşti, în scopul examinării cazurilor ce fac competenţa acestora;

–         organelor fiscale ale altor ţări, în conformitate cu tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte;

–         personalului Ministerului Finanţelor responsabil pentru politica fiscală, exclusiv în scopul perfecţionării acesteia;

–         mijloacelor de informare în masă, exclusiv despre derogările de la legislaţia fiscală, dacă acestea nu este în detrimentul intereselor legate ale organelor de drept şi celor judiciare;

k)     la cererea scrisă a contribuabilului, să elibereze certificate ce atestă lipsa sau existenţa  restanţelor faţă de buget la impozitele administrative;

l)       să ţină evidenţa contribuabililor, ale căror obligaţii fiscale sânt calculate de serviciu, şi a contribuabililor, care prin legislaţie sânt obligaţi să prezinte serviciului dările de seamă fiscale, a obligaţiilor lor fiscale, inclusiv a restanţelor şi să transfere la buget sumele încasate ca impozite, taxe, majorări de întârziere, amenzi, conform legislaţiei fiscale şi în modul stabilit prin instrucţiunea privind modul de calculare , evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei;

m)  să întocmească, cu concursul organului fiscal, avizele de plată a obligaţiilor fiscale, să distribuie gratuit contribuabililor formularele tipizate de dări de seamă fiscale;

n)     să remită contribuabililor, conform legislaţiei fiscale, avizele de plată a obligaţiilor fiscale, precum şi deciziile emise de serviciu;

 • o)    cel mul pînă la data de 3 a fiecărui luni, să prezinte organului fiscal darea de seamă fiscală privind impozitele şi taxele administrative, în modul stabilit prin instrucţiunea privind modul de calculare a impozitelor şi taxelor din cadrul primăriei;

p)    să efectueze, inclusiv la cererea  contribuabilului, compensarea sau perfectarea materialelor pentru restituirea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite;

q)    în cazul depistării unei încălcări fiscale şi neîndeplinirii cerinţelor legale ale perceptorului fiscal, să emită decizii privind aplicarea de sancţiuni;

r)      să exercite alte obligaţii prevăzute expres de legislaţia fiscală.

V.               Regimul de muncă şi de odihnă. Retribuirea muncii.

5.1.    Regimul de muncă.

5.1.1.   Pentru salariaţii Primăriei se stabilesc 5 (cinci) zile lucrătoare şi 2 (două) zile de odihnă pe săptămână.

Programul de lucru este următorul:

 • Începutul lucrului            –        08:00
 • Sfârşitul lucrului             –        16:00

5.1.2. Programul de lucru poate fi modificat de către primar prin dispoziţie la iniţiativa primarului în cazul controalelor pe timp de noapte sau în zile de odihnă la instituţii şi organizaţii. Despre intenţia modificării programului de lucru funcţionarii publici se vor înştiinţa cu 3 zile înainte.

5.1.3. Locul de muncă al funcţionarilor primăriei se consideră sediul Primăriei. Zilele de luni şi joi se consideră zile de lucru la sediu şi zile de primire a cetăţenilor, conform graficului de serviciu. Părăsirea locului de muncă de salariaţii primăriei se admite numai cu învoirea primarului, iar în lipsa acestuia a secretarului consiliului.

5.1.4. Salariaţii care întârzie la lucru sau pleacă mai devreme de la locul de muncă fără de motive întemeiate pot fi pedepsiţi în conformitate cu legislaţia. Funcţionarii publici, care părăsesc sediul în scop de serviciu, anunţă primarul sau secretarul preventiv.

5.1.5. În cadrul primăriei nu se lucrează în următoarele zile de sărbători Stabilite de Codul Muncii al Republicii Moldova:

 • 1 ianuarie                                          – Anul Nou;
 • 7 – 8 ianuarie                                    – Crăciunul (Naşterea Domnului)
 • Prima şi a doua zi de Paşti                 – Conform calendarului bisericesc
 • Ziua de luni la o săptămână după Paşti – Paştele Blajinilor
 • 1 mai                    – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii
 • 9 mai                    – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru  independenţa Patriei
 • 27 august              – Ziua Independenţei
 • 31 august              – Sărbătoarea „Limba noastră”
 • 9 octombrie          – Hramul satului

Durata muncii în ajunul zilelor de sărbători se reduce cu o oră.

5.1.6. Problemele curente privind activitatea primăriei se examinează în cadrul şedinţelor de lucru ale aparatului primăriei. Primarul poate convoca volante de lucru în care se examinează problemele privind activitatea funcţionarilor publici, lucrătorilor din aparatul primăriei.

5.1.7. În conformitatea cu Legea cu privire la petiţionare, administraţia publică locală acordă audienţă în sfera sa de competenţă. Audienţa se efectuează de către primar şi secretarul consiliului în registrul de evidenţă a audienţelor. Rezultatul soluţionării petiţiilor se aduce la cunoştinţa petiţionarilor în scris sub semnătura Primarului.

5.2. Concediile.

5.2.1. Funcţionarilor li se acordă concediu de odihnă anual plătit pe o durată de 35 zile calendaristice.

În cazul în care vechimea în serviciul public depăşeşte 5 ani, 10 ani, 15 ani concediul de odihnă plătit se măreşte cu 3, cu 5, cu 7 zile lucrătoare. Modul de calculare a concediului anual plătit se stabileşte de legislaţie.

Personalului de deservire li se acordă concediu de odihnă anual plătit cu o durată de 28 zile calendaristice.

Concediul de odihnă pentru primul an de muncă poate fi acordat şi după expirarea a 6 luni de muncă neîntreruptă.

5.2.2. Graficul de acordare a concediilor de odihnă se întocmeşte  de secretarul consiliului de comun acord cu comitetul sindical, şi se aprobă nu mai târziu de 5 ianuarie a anului curent. Imediat se aduce la cunoştinţa tuturor salariaţilor.

5.3. Retribuirea muncii.

5.3.1. Retribuirea muncii trebuie să asigure salariaţilor condiţii materiale pentru exercitarea independentă a atribuţiilor, să contribuie la completarea primăriei cu personal competent, să încurajeze spiritul de iniţiativă.

Salariul include salariul de bază (salariul funcţiei), salariul suplimentar (adausurile şi sporurile la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare.

Cuantumul salariului de funcţie e stabilit conform Reţelei tarifare unice, în raport cu responsabilitatea şi complexitatea atribuţiilor funcţionarului.

5.3.2. Funcţionarii beneficiază de un spor la salariu pentru vechime în muncă, de spor pentru cunoaştere a două sau mai multe limbi, una dintre care este limba de stat, în cazul în care aceste limbi sunt utilizate în exercitarea funcţiei.

5.3.3. Salariul se va plăti nu mai târziu de data de 15 a lunii curent

VI.            Disciplina muncii. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicate.

6. Disciplina muncii

6.1. Salariaţii sunt obligaţi să muncească cinstit şi conştiincios, să respecte disciplina muncii:

 • Să examineze problemele şi să ia decizii în limitele împuternicirilor sale;
 • Să solicite, în limitele competenţei sale, şi să primească de la autorităţile publice, precum şi de la persoane fizice şi juridice, indiferent de tipul proprietăţii şi forma lor de organizare juridică informaţia necesară;
 • Să-şi perfecţioneze pregătirea profesională;
 • Să avanseze în serviciu, corespunzător pregătirii lui profesionale, capacităţilor intelectuale, rezultatelor atestării, conştiinciozităţii în exercitarea atribuţiilor, în cazul în care participă la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de un rang superior;
 • Să execute la timp şi calitativ deciziile autorităţilor publice în probleme ce ţin de competenţa lui;
 • Să dirijeze în cunoştinţă de cauză sectorul de muncă încredinţat, să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, să asigure îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce stau în faţa autorităţilor publice;
 • Să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
 • Să se călăuzească în exercitarea atribuţiilor de legislaţia în vigoare, să fie obiectiv şi imparţial, să nu dea dovadă de tergiversări şi birocratism;
 • Să examineze la timp propunerile, cererile şi plângerile cetăţenilor în domeniul activităţii sale de serviciu, în conformitate cu legislaţia
 • Să studieze opinia publică şi să ţină cont de aceasta în activitatea sa;
 • Să păstreze secretul de stat şi un alt secret ocrotit de lege precum şi al informaţiilor despre cetăţeni de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor, dacă astfel este stabilit de legislaţie;
 • Să respecte imaginea organizaţiei;
 • Să nu facă abuz de instrumentele puse la dispoziţie (reţele telefonice, calculator) urmând normele stabilite de administraţie;
 • Să nu organizeze în încăperea primăriei serbări, agape ş. a. de acest fel fără consimţământul administraţiei.

6.2. Pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor, spirit activ şi spirit de iniţiativă, muncă îndelungată şi ireproşabilă şi pentru alte realizări în muncă administraţia aplică următoarele încurajări:

 • Mulţumire;
 • Acordarea unui premiu;
 • Menţionarea cu diplomă de onoare.

6.3. Pentru merite deosebite în muncă salariaţii sunt propuşi spre a fi distinşi cu decoraţii de stat şi titluri onorifice.

6.4. În scop de a consolida disciplina în primărie, precum şi în scop de a evita eşecurile profesionale angajatorul numai în temeiul legii, stabileşte sancţiuni disciplinare, materiale, administrative. Sancţiunile disciplinare se aplică prin dispoziţie, în conformitate cu legislaţia muncii şi legea serviciului public, în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a funcţiei.

Pentru încălcarea disciplinei muncii, executarea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu stabilite în Fişa postului, administraţia aplică următoarele sancţiuni disciplinare:

 • Observaţie;
 • Mustrare;
 • Mustrare aspră;
 • Concediere.

6.5. Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare salariatul trebuie să depună explicaţie în scris referitoare la încălcările comise. Refuzul de a da explicaţii se consemnează într-un proces-verbal. Pentru o singură abatere poate fi aplicată o singură sancţiune. Conform explicaţiei se întocmeşte dispoziţie cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare respective. Dispoziţia de aplicare a sancţiunilor disciplinare cu indicarea motivelor se aduce la cunoştinţa salariatului contra semnătură.

VII.        Dispoziţii finale.

7.1. Oricare alte situaţii neprevăzute de prezentul Regulament se soluţionează, coordonează de către primar şi în conformitate cu legislaţia.

7.2. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de sancţionare.

7.3. Controlul respectării prezentului Regulament se pune în sarcina secretarului consiliului.

7.4. Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa salariaţilor.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: